Заступники голови

Романюк Олександр Романович

перший заступник селищного голови

zg1@emrada.gov.ua  

Прийом громадян :

–   четвер з 9.00 до 13.00 год.,

–  останній четвер місяця виїзний прийом

1) готує проекти програм соціально-економічного розвитку громади, цільових програм з питань, що відносяться до відання першого заступника, подає їх на затвердження ради, організовує їх виконання; подає раді звіти про хід і результати виконання цих програм;

2) здійснює відповідно до законодавства контроль за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства;

3) вирішує питання водопостачання, відведення та очищення стічних вод; здійснює контроль за якістю питної води;

4) забезпечує підготовку об’єктів житлово-комунального та шляхового господарства до роботи у зимових умовах;

5) організовує благоустрій населених пунктів, залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення; здійснює контроль за станом благоустрою виробничих територій, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян;

6) здійснює заходи по визначенню територій для розміщення відходів відповідно до чинного законодавства;

7) вирішує питання збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів,  затвердження схем санітарного очищення населених пунктів громади та впровадження систем роздільного збирання побутових відходів;

8) залучає на договірних засадах підприємства, установи та організації незалежно від форм власності до участі у створенні, розвитку та реконструкції об’єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування;

9) організовує роботи, пов’язані зі створенням і веденням містобудівного кадастру;

10)  організує та приймає участь у здійсненні заходів, пов’язаних з мобілізаційною підготовкою та цивільним захистом на території громади; забезпечує доведення до підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення наказу військового комісара про оголошення мобілізації;

11) сприяє організації призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу, службу за контрактом,  підготовці молоді до служби в Збройних Силах України, організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів;

12) організовує ведення військового обліку в старостинських округах селищної ради;

13) вживає у разі надзвичайних ситуацій необхідних заходів відповідно до закону щодо забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ та організацій, врятування життя людей, захисту їх здоров’я, збереження матеріальних цінностей;

14) вживає необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформує про них населення, залучає в установленому законом порядку до цих робіт підприємства, установи та організації, а також населення;

15) Забезпечує посвідчення довідкових документів виконкому селищної ради.

16) Вирішує за дорученням селищного голови інші питання, пов’язані з діяльністю селищної ради та її органів.

17) За доручення селищного голови може очолювати комісії, робочі групи, утворені для виконання повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (крім постійних комісій селищної ради).

Євтух Володимир Петрович

заступник селищного голови

zg2@emrada.gov.ua

Прийом громадян :

– середа з 9.00 до 13.00 год;

– останній четвер місяця виїзний прийом

1) готує проекти цільових програм з питань, що відносяться до відання заступника, подає їх на затвердження ради, організовує їх виконання; подає раді звіти про хід і результати виконання цих програм;

2) надає пропозиції щодо пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку територіальної громади, розробляє заходи щодо структурної перебудови економіки громади;

3) сприяє здійсненню інвестиційної діяльності на території громади;

4)  забезпечує участь у виконанні державних програм енергозбереження, реалізації державної інвестиційної та інноваційної політики у сфері енергозбереження,   здійснення енергозберігаючих заходів;

5) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлений Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;

6) вносить пропозиції за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи розташованих на території громади підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності;

7) сприяє стабільній роботі підприємств транспорту, зв’язку, енергетики, забезпечення необхідного рівня та якості надання послуг населенню;

8) вносить пропозиції щодо маршрутів і графіків руху пасажирського транспорту незалежно від форм власності,

9) організовує надання дозволу на розміщення реклами в порядку, встановленому чинним законодавством;

10) здійснює заходи щодо управління майном, що належить до комунальної власності територіальної громади; забезпечує його ефективне використання;

11) забезпечує облік житлового фонду, належну експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт житлового фонду громади, сприяє створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, реєстрації таких об’єднань;

12) здійснює облік громадян, які відповідно до чинного законодавства потребують поліпшення житлових умов; розподіл та надання відповідно до чинного законодавства житла, що належить до комунальної власності;

13) здійснює контроль за дотриманням земельного законодавства, використанням і охороною земель; організацією і здійсненням землеустрою, погодженням проектів землеустрою; справлянням плати за землю;

14) забезпечує облік і контролює стан меліоративних систем;

15) забезпечує контроль за епідеміологічним станом, дотриманням правил санітарної охорони на території громади;

16) Забезпечує посвідчення довідкових документів виконкому селищної ради. 

17) Вирішує за дорученням селищного голови інші питання, пов’язані з діяльністю селищної ради та її органів.

18) За доручення селищного голови може очолювати комісії, робочі групи, утворені для виконання повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (крім постійних комісій селищної ради).

Онищук Ольга Василівна

заступник селищного голови

zg3@emrada.gov.ua

Прийом громадян :

– понеділок  з 9.00 до 13.00 год;

– четвертий  четвер місяця виїзний прийом

1) готує проекти цільових програм з питань, що відносяться до відання заступника селищного голови, подає їх на затвердження ради; організовує їх виконання; подає раді звіти про хід і результати виконання цих програм;

2) координує роботу закладів спорту, освіти, культури, охорони здоров’я, роботи з молоддю, соціального захисту населення,  які належать до відання територіальної громади, надає допомогу в організації їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення;

3) забезпечує відповідно до закону розвиток всіх видів освіти і медичного обслуговування, організовує: вдосконалення мережі освітніх і лікувальних закладів усіх форм власності, фізичної культури і спорту, соціального захисту; визначення потреби та формування замовлень на кадри для цих закладів,

4) забезпечує в межах наданих повноважень доступності і безоплатності освіти і медичного обслуговування;

5) вирішує питання надання пільг і допомог різним категоріям населення відповідно до законодавства;

6) створює умови для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел, забезпечення охорони пам’яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання;

7) сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері освіти, спорту, охорони здоров’я, культури, роботи з молоддю та інших категорій громадян;

8) вирішує відповідно до закону питання про проведення спортивних, видовищних та інших масових заходів; здійснює контроль за забезпеченням при їх проведенні громадського порядку;

9)  здійснює заходи щодо військово-патріотичного виховання населення;

10) вирішує у встановленому чинним законодавством порядку питання опіки і піклування,  організації роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх;

11) забезпечує здійснення передбачених чинним законодавством заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих як жертви політичних репресій, військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які потребують обслуговування вдома, до влаштування в будинки інвалідів і громадян похилого віку, які мають потребу в цьому, дітей, що залишились без піклування батьків, на виховання в сім’ї громадян;

12)  є координатором з питань здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі на території громади;

13) здійснює заходи щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття; організовує проведення громадських та тимчасових робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні; забезпечує легалізацію робочих місць;

14) забезпечує організацію надання соціальних послуг бездомним особам, здійснює відповідно до закону заходи, спрямовані на запобігання бездомності осіб;

15) забезпечує взаємодію органів місцевого самоврядування з політичними партіями, рухами, засобами масової інформації, релігійними та  громадськими організаціями;

16) забезпечує посвідчення довідкових документів виконкому селищної ради;

17) вирішує за дорученням селищного голови інші питання, пов’язані з діяльністю селищної ради та її органів;

18) за доручення селищного голови може очолювати комісії, робочі групи, утворені для виконання повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (крім постійних комісій селищної ради)

Бондар Олександр Іванович

керуючий справами виконавчого комітету

ksv@emrada.gov.ua

Прийом громадян :

– понеділок, четвер  з  9.00 до 13.00 год;

1) здійснює організаційне  забезпечення діяльності виконавчого комітету;

2) організовує планування роботи виконкому та працівників, здійснює контроль за виконанням планів, контролює виконання делегованих повноважень виконавчим комітетом селищної ради;

3) координує роботу з підготовки засідань виконавчого комітету селищної ради та доведення прийнятих рішень виконкому  ради, розпоряджень селищного голови до відома виконавців;  оформлює протоколи засідань виконавчого комітету селищної ради;

4) контролює виконання рішень виконавчого комітету селищної ради, регламенту виконавчого комітету селищної  ради;

5) забезпечує гласність у роботі виконавчого комітету селищної ради, організовує роботу офіційного веб-сайту;

6) організовує ведення діловодства, впорядкування і збереження матеріалів, документів виконкому та тих, що надійшли від органів державної влади, підприємств, установ, організацій, громадян

7) організовує підготовку нарад, доведення до виконавців доручень голови з розглянутих питань;

8) організовує розроблення інструктивних матеріалів з діловодства та контролює їх виконання, забезпечує вдосконалення форм і методів обробки документів, впровадження комплексної автоматизації у діловодстві;

9)  організовує матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради та її виконавчого комітету;

10) контролює стан трудової та виконавської дисципліни;

11)  відповідає за роботу з питань запобігання проявам корупції серед працівників апарату та виконавчих органів (крім юридичних осіб) селищної ради;

12) забезпечує посвідчення довідкових документів виконкому селищної ради; 

13) відповідає за ведення кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування; контролює питання підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування;

14) організовує ведення військового обліку працівників селищної ради;

15) організовує надання адміністративних послуг органів місцевого самоврядування;

16) забезпечує розроблення зведеної номенклатури справ, формування архіву;

17) забезпечує статистичний облік громадян, які проживають на території  громади;

18) здійснює підготовку і внесення у встановленому порядку до відповідних органів виконавчої влади подань про нагородження відзнаками органів державної влади, державними нагородами України;

19) забезпечує посвідчення довідкових документів виконкому селищної ради;

20)  вирішує за дорученням селищного голови інші питання, пов’язані з діяльністю селищної ради та її органів;

21) за доручення селищного голови може очолювати комісії, робочі групи, утворені для виконання повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (крім постійних комісій селищної ради)